سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ashegane

صفحه خانگی پارسی یار درباره

قصد ارادت به دستان پارسی بلاگ

    نظر

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم


تنهایی

    نظر

این روزها انقدر حالم خراب استکه...

     اگر خدا هم بگوید باهات قهرم

                     میگویم

                   هرطور راحتییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی